Skip to content

Tüzük

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ
1978 tarihinde Kıbrıs Türk İktisatçılar Birliği ismiyle kurulan Derneğimiz, Lefkoşa Kaymakamlığı’na tescil ettirildikten sonra, 1979 yılında ilk genel Kurulu’nu gerçekleştir-miş ancak hiçbir faaliyette bulunmayarak, Kaymakamlık tarafından kaydı dondurulmuş-tu. Kurucu üyelerin onayları alınarak, Nisan 2013 tarihinde Kaymakamlığımıza gerekli yazışmalar yapılmış, izin başvurusu alınmış ve tescil belgesi yeniden düzenlenmiştir. Şu anda resmi olarak tekrar aktif hale getirilen Derneğimiz’in günün koşullarına uygun ola-rak Tüzüğü’nün yeniden değiştirilmesine ihtiyaç doğmuştur. Kıbrıs Türk İktisatçılar Bir-liği’nin 29 Nisan 2013 Pazartesi günü saat 1900 da gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurulunda, Derneğimiz’in ismi Kıbrıs Türk Ekonomi Kurumu olarak değiştirilerek yeni Tüzüğümüz üyelerimizin oy birliği kararı ile yeniden güncellenmiştir. Değiştirilmiş şekliyle yeni Kıbrıs Türk Ekonomi Kurumu Derneği’nin tüzüğü şöyledir:

YENİ KIBRIS TÜRK EKONOMİ KURUMU DERNEĞİ TÜZÜĞÜ
Derneğin Adı ve Merkezi
Madde 1- Derneğin adı, “KIBRIS TÜRK EKONOMİ KURUMU “dur. 30 Mayıs 1978 tarihinde, kurulan KIBRIS TÜRK İKTİSATÇILAR BİRLİĞİ’nin adı, 29 Nisan 2013 Pazartesi günü KIBRIS TÜRK EKONOMİ KURUMU DERNEĞİ adını almıştır.
Derneğin merkezi Lefkoşa’dadır. Derneğin logosu daire şekilde olup, kenar-larında hem İngilizce, hem de Türkçe yazılı karakterlerle Kıbrıs Türk Ekonomi Kurumu ibareleri yazılmakta, dairenin içerisinde haki renkte (bej ve sarı ton karışımı) enlem ve boylam çizgileri bulunmakta, bu çizgilerin üzerinde de siyah renkte yazılmış KTEK ibaresi, altında da kuruluş yılı olan 1978 tarihi mevcuttur. Logonun ağırlıklı rengi haki ve mavi karışımıdır. Derneğin herhangi bir şübesi yoktur. Ancak Dernek, ihtiyaç duy-duğu zaman, dilediği başka Kurum ve Kuruluşlarla veya Derneklerle ikili anlaşmalar yapabilir, protokoller imzalayabilir, gerek yurt içinde, gerekse yurt dışında faaliyetler yürütebilir ve her türlü iş birlikleri yapabilir.
Derneğin Kurucuları
Madde 2- Kıbrıs Türk Ekonomi Kurumu’nu (Derneği) 1978’de meydana getiren derneğin kurucularının adları aşağıdadır.
Kıbrsı Türk İktisatçılar Birliği Derneği’nin Kurucuları
1- Ruhşen Arınç
2- Salih Yemişçioğlu
3- Mehmet Uyumsal
4- Yılmaz Birsel
5- Taner Osmanzade
6- Hasan Gazi
7- Kemal Demir
8- İbrahim Beyatlı
9- Sönmez A. Gündüz

Derneğin Amaçları
Madde 3- Dernek 30.05.1978 tarihinde, Lefkoşa Kaymakamlığı’nda 6/1961 sayılı Türk Cemaat Meclisi Birlikler ve Dernekler Kanunu tahtında kamuya yararlı bir dernek olarak kabul edilmiştir.
a) Birlik üyeleri arasında birlik ve dayanışmayı sağlamak.
b) Devlet hizmetinde, diğer kuruluşlarda ve serbest çalışan üyelerin ekonomik ve sosyal menfaatlerini korumak, statü ve yeteneklerine uygun görevleri al-malarında onlara yardımcı olmak.
c) Mesleki konularda, ilmi araştırmalara kaynak olacak kütüphane kurmak.
d) Toplumun, Ekonomik, Sosyal ve Kültürel kalkınması konusunda faaliyetlerde bulunmak, faaliyetlere katılmak, konferanslar düzenlemek ve bilimsel araştırmalar yapmak.
e) Resmi makamlar, yerli ve yabancı kuruluşlar, eğitim kuruluşları ve halkımız ile ilişkiler düzenlemek ve geliştirmek.
f) Mesleki konularda mevcut yasaları derleyip, üyelerin bilgisine getirmek ve bu konularda çıkacak yeni yasa veya değişiklik yasalarının Cumhuriyet Mecli-si’nde görüşülmesi esnasında toplum çıkarlarına uygun bilimsel önerilerde bulunmak.
g) Birliğin kuruluş amaçlarında belirlenen ilkelere uygun olarak yayın dahil her türlü faaliyette bulunmak.
h) Ülkemizin ekonomik kalkınmasının gereklerini ve yollarını topluma anlatmak, yaymak ve toplumun bu konularla ilgilenmesini sağlamaya çalışmak.
i) İktisat bilimindeki ve dünya ekonomisindeki gelişmeler konusunda üyelerini ve toplumu bilgilendirmeye yönelik çalışmalar yapmak ve yapılan çalışmaları desteklemektir.
Dernek, bütün faaliyetlerinde kamu yararını gözetir; siyasi bir amaç gütmez. Ata-türk ilke ve devrimlerine bağlıdır.
Derneğin İç Denetimi
Madde 4- Dernekte genel kurul, yönetim kurulu ve denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetçilere de denetim yaptırılabilir. Bu denetçi-ler en az yeminli mali müşavir ve murakebe firmasına bağlı YMM belgesine sahip kişi-ler veya chartered/certified/public accountant ünvanına sahip kişi veya kişilerden oluşması zorunludur. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluş-larınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetçilere denetim yaptırtabilir.

Derneğin Çalışma Konuları ve Çalışma Biçimi
Madde 5- Dernek, 3. maddedeki amaçlarını gerçekleştirmek için;
a) Araştırmalar yapar ve yaptırır ve bilimsel çalışmaları destekler,
b) Konferans, seminer, sempozyum ve benzeri öğretici programlar düzenler,
c) Kitap, dergi, broşür gibi basılı ve elektronik yayınlar yapar,
d) Araştırma ve inceleme yarışmaları düzenler,
e) Ülkedeki ekonomik istikrarın sağlanması ve tasarruf alışkanlığının geliştiril-mesine yönelik çalışmalar yürütür,
f) Ülkedeki ekonomik değerlerin ve varlığın rasyonel biçimde işletilmesinin ve verimliliğin artırılmasının olanaklarını araştırır,
g) İktisat biliminin teori ve uygulama düzeyindeki gelişimini izler, inceler ve ül-kemizdeki gelişmelere katkıda bulunur,
h) Çalışma konularıyla ilgili uluslararası kuruluşlara üye olur, uluslararası top-lantılara katılır, Kıbrıs’ta veya Kıbrıs dışında uluslararası toplantılar düzenler.
Üyelik Şartları
Madde 6-
Birliğin, Asıl, Doğal ve Onursal olmak üzere üç nevi üyesi vardır.

a) Doğal Üyeler
Kıbrıs Türk veya Türkiye vatandaşı olan ve İktisat ana bilim dalı veya iktisat yan dallarında eğitim veren öğretim kurumlarından mezun olanlar, medeni hakları kullan-ma ehliyetine sahip, yüz kızartıcı herhangi bir suçtan hüküm giymemiş olan ve daha önce Dernek üyeliğinden çıkarılmayan kişiler, Dernekler Kanununda belirtilen diğer üyelik koşullarına sahip olan kişiler Derneğin doğal üyesidir.

b) Asli Üyeler
Doğal Üyelik niteliğine haiz olup Derneğe kaydı olan ve sürekli üyelik aidatını ödeyen Derneğin asil üyesidir.

c) Onursal Üyeler
İktisadın teori ve uygulama alanlarında başarılı hizmet yapmış olanlar veya Der-neğe önemli bağışta bulunanlar; Kıbrıslı Türk olup iktisatçı olmayan ancak iktisadi konulara ilgi duyanlar ve Kıbrıslı Türk olmayan, ancak Kıbrıs,Türkiye ve Dünya eko-nomisi konusunda ilgisi ve bilgisi olan iktisatçılar, Yönetim Kurulunun önerisi ve Genel Kurulun kararıyla onursal üye olabilirler.
Onursal üyeler, Genel Kurul toplantılarına ve Derneğin diğer faaliyetlerine katılabilirler; ancak, oy kullanma ve Dernek organlarına seçilme hakları yoktur. Der-nekte uygulanan yönetim kurallarına uymak zorundadırlar.
Üyeliğe Kabul
Madde 7- Bu Tüzüğün 6. maddesinin birinci bendinde belirtilen nitelikleri taşıyıp Derneğe asıl üye olmak isteyenler, Dernek tarafından hazırlanmış üyelik giriş bildirge-sini doldurup imzalamak suretiyle yazılı olarak başvururlar. Üyelik için başvuran adayın, Dernek asıl üyesi olan iki üye tarafından yazılı olarak önerilmesi gerekir.
Adayın başvurusu, Yönetim Kurulu gündemine alınır. Adayın durumunun ince-lenmesi görevi, gizli olarak ve beş gün içinde tamamlanmak üzere Yönetim Kurulu üyelerinden birine verilir. Görevlendirilen üye, bu sürenin bitiminden sonraki ilk Yöne-tim Kurulu toplantısında, görüşünü sözlü olarak Kurula bildirir ve gizli oylama sonu-cunda Kurul üye tam sayısının yarısından bir fazla oy alan aday, asıl üyeliğe kabul edilir. Yönetim kurulunca üyelik istemleri kabul edilmeyenler, müracaatlarının onur ku-rulunda ve genel kurulda yeniden incelenmesini isteyebilirler. Yönetim kurulu ile onur kurulunun bu konudaki toplantı ve karar yeter sayısı basit çoğunluktur. Genel kurulun toplantı ve karar yeter sayısı ise genel hükümlere bağlıdır.

Yönetim Kurulu, üyelik başvurularını, en geç 30 gün içinde karara bağlayıp, so-nucu başvuru sahibine yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür.
Üyeliğe kabul kararının bildirilmesinden itibaren üç ay içinde ilk yıl aidatını öde-meyen adayın üyeliği düşmüş sayılır.

Yönetim kurulna yazılı istifa vermek suretiyle üyeler, üyelikten çekilebilrler. Üye-likten istifa eden veya çıkarılan Dernek’ten herhangi bir hak iddia edemez.

Üyelerin Hakları ve Ödevleri
Madde 8- Dernek üyeleri eşit haklara sahip olup, her üyenin Genel Kurulda bir oy hakkı vardır. Üye, oyunu bizzat kullanır.
Üyeler; kanun, tüzük ve yönetmeliklere, Derneğin amaç ve ilkelerine, Genel Ku-rul kararlarına uymak, Derneğe karşı görev ve sorumluluk anlayışı içinde bulunmak zorundadırlar. Ayrıca, doğrudan veya dolaylı olarak, Cumhuriyetin temel ilkelerine ve laik demokratik düzene karşı faaliyetlerin içinde yer alamazlar.
Üyelikten Çıkma ve Çıkarılma
Madde 9- Her üye yazılı bildirmek koşulu ile dernek üyeliğinden ayrılma hakkına sahiptir.
Derneğe üye olma ehliyetini kaybedenler, Tüzük hükümlerine aykırı davranışta bulunanlar ve Yönetim Kurulunun yazılı uyarısına rağmen bu tutumlarını değiştirme-yenler, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarına uymayanlar ve Dernekten yetki al-maksızın Derneği yükümlülük altına sokanlar, Disiplin Kurulunun önerisi üzerine Yö-netim Kurulu kararıyla üyelikten çıkarılabilrler. Çıkarma kararlarına karşı, kararı izle-yen ilk Genel Kurula başvurulabilir; nihai kararı Genel Kurul verir.
Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinirler ve Derneğe karşı hiçbir hak iddia edemezler.
Derneğin Organları
Madde 10- Derneğin Organları şunlardır:

a) Genel Kurul
b) Yönetim Kurulu
c) Denetleme Kurulu
d) Disiplin Kurulu
Genel Kurulun Toplantıya Çağırılması
Madde 11- Genel kurul, Derneğin en yetkili karar organıdır; iki yılda bir Mayıs ayı içinde olağan toplantısını yapar. Genel Kurul, toplantıya Yönetim Kurulunca çağırılır. Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin lis-tesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi Derneğin Merkezi’nde ve ulusal bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır.

Toplantı günü ve saatinde çoğunluk sağlanmadığı takdirde, yarım saat ara ile oturum yeter sayısı sağlanmış kabul edilerek oturum açılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.
Yönetim Kurulunun veya Denetleme Kurulunun gerekli gördüğü hallerde, ya da Derneğe kayıtlı üyelerin yarısının yazılı isteği ile Genel Kurul olağanüstü toplantıya çağırılır. Yönetim Kurulu, olağanüstü toplantı isteği üzerine, Genel Kurulu bir ay içinde toplantıya çağırmak zorundadır. Aksi halde, olay yargıya taşınır ve Cumhuriyet Mecli-sinde yasalaşmış olan ceza yasası hükümleri uygulanır.
Toplantı Yeter Sayısı
Madde 12- Genel Kurul, Dernek Tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bu-lunan asıl üyelerin yarısından bir fazlasının katılımıyla toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz.
Toplantı Usulü ve Toplantı Divanı
Madde 13- Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, Yönetim Kurulu üyeleri veya Yönetim Kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Dernek üyesi olmayanlar, ayrı bir bölümde Genel Kurul top-lantısını izleyebilirler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Başkanının gaybubeti halinde Genel Kurul, Yönetim Kurulunca görevlendirilen bir Yöne-tim Kurulu üyesi tarafından açılır. Yeter sayısının varlığı konusunda yapılan yoklama-dan sonra başkanlık divanı seçilir. Kongre divanı bir başkan ve iki katipten oluşur.
Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin di-van heyetine kimliklerini göstermeleri zorunludur.
Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması Divan Başkanına aittir. Genel Kurul, gündemdeki konuların görüşülerek karara bağlanmasıyla sonuçlandırılır. Genel Kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır.
Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar, bir tutanağa yazılır ve Divan Başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler Yönetim Kurulu Başkanına teslim edilir. Yönetim Kurulu Başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten so-rumludur.
Genel Kurul toplantısında, yalnızca gündeme alınan maddeler görüşülür. Ancak, toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda birinin yazılı olarak görüşülmesini öner-diği konuların gündeme alınması zorunludur.

Genel Kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğunun oyu ile alınır. Oylamalar, Genel Kurul kararıyla açık veya gizli olarak yapılabilir. Eşit oy paylaşımı ha-linde yeni bir oylama daha yapılır. Oylar yine eşitse genel kurul başkanının oyu iki oy sayılır.
Ancak, gizli oylamaya karar verildiğinde, açık sayım ve döküm yapılması zorun-ludur.
Yönetim, Denetleme ve Disiplin Kurulları başkan ve üyeleri, kendi işlemleri ile il-gili konularda oylamaya katılamazlar.

Olağanüstü genel kurul, Dernek yönetim kurulunca aşağıdaki ahvallerde top-lantıya çağrılır.

a) Yönetim kurulunun gereksinmesi.
b) Asli üye sayısının üçte birinin yazılı istemesi.
c) Denetim kurulunun, birlik hesap işleriyle ilgili olarak oybirliği ile alacakları ge-reksinme kararıyla.

Olağanüstü genel kurulun yapacağı zaman, gündem ve yer en az onbeş gün ön-ce birlik merkezinde ve günlük yayın yapan ulusal bir gazetede yönetim kurulun-ca duyurulur.

Olağanüstü Genel Kurul toplantıları, yıllık genel kurul toplantısı gibi yapılır ve sa-dece toplantıya neden olan konular görüşülerek kararlar alınır. Olağanüstü top-lantılar da, olağan toplantıların bağlı olduğu genel hükümlere bağlıdır.

Toplantıyı izleyen yedi gün içinde eski yönetim ile yeni seçilen yönetim arasında Derneğin devir teslim ve zimmet işlemleri yapılır.
Genel Kurulun Görev ve Yetkileri
Madde 14- Genel Kurulun görev ve yetkileri şunlardır:
a) Dernek organlarının oluşumunu sağlayacak seçimleri yapmak,
b) Dernek tüzüğünü gerektiğinde değiştirmek,
c) Yönetim ve Denetleme Kurulları raporlarını görüşmek ve anılan Kurulların ib-rasına karar vermek,
d) Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçe önerilerini görüşmek ve karara bağla-mak,
e) Disiplin cezaları ve üyelikten çıkarılma kararlarına karşı yapılan itirazları ince-leyerek sonuçlandırmak.
f) Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması konusunda Yönetim Kuruluna yetki vermek,
h) Gerektiğinde derneğin kapatılmasına karar vermek,
ı) Mevzuatta ve Dernek Tüzüğünde Genel Kurulca yapılması öngörülen diğer görevlerin yerine getirilmesini sağlamak.
Yönetim Kurulu
Madde 15- Yönetim Kurulu, Derneğin yürütme organıdır. Genel Kurulca seçilen yedi asıl ve iki yedek üyeden oluşur. Asıl üyeliklerde boşalma olduğunda, yedek üye-ler göreve çağırılır.
Yönetim Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile iki ayda en az bir kez top-lanır. Denetleme Kurulu üyeleri, oy kullanmamak şartıyla Yönetim Kurulu top-lantılarına katılabilirler. Toplantı günü, Denetleme Kurulu üyelerine de bildirilir.
Yönetim Kurulu ilk toplantısında, kendi içinde görev bölümü yaparak, bir Baş-kan, bir Başkan Yardımcısı, bir Genel Sekreter, bir Sayman ve faal üyelerini seçer.
Yönetim Kurulu kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır.
Madde -16 Yönetim Kurulu Üyeleri
a) Başkan; Yönetim Kurulu toplantılarına başkanlık eder. Derneği içte ve dışta temsil eder.
b) Başkan yardımcısı; Başkanın gaybubeti esnasında ayni yetki ile ona vekalet eder.
c) Genel sekreter; Yazışmaları yapar. Üye kayıt ve karar defterlerini tutar. Genel haberleşmeye ait evrakı başkan veya vekili ile birlikte imza eder. Başkan yardımcısının yokluğunda, başkanın da gaybubeti esnasında başkana vekalet eder.
d) Sayman; Dernek gelirleirnin toplanmasına ve korunmasına ait işleri yapar. Gelir ve giderlere ve diğer muhasebe işlerine ait defterleri tutar.
e) Faal Üyeler; Yönetim kurulunca verilecek görevleri yapar.

Madde 17- Yönetim Kurulu Üyeliğinin Düşmesi
Yönetim Kurulu üyeliği, aşağıda belirtilen durumlarda düşer.
a) Üyenin kendi isteği ile çekilmesi,
b) Dernek asıl üyeliğinden çıkarılması
c) Yönetim Kurulunca kabul edilen bir mazereti olmaksızın, ard arda üç top-lantıya katılmaması.
Madde 18- Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri
Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:
a) Derneği temsil etmek veya bu konuda kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,
b) Derneğin bütün işlerini, tüzük hükümleri ve Genel Kurul kararları çerçevesin-de yürütmek,
c) Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döne-me ait bütçeyi hazırlayarak Genel Kurula sunmak,
d) Dernek defter ve kayıtlarını, usulüne uygun olarak tutmak,
e) Birlik üyelerinin resmi ve özel kuruluslarda hakemlik jüri heyeti üyeliği ve mü-şavirlik gibi görevlere atanmalarını sağlar.

f) Birliğin sahip olduğu menkul ve garimenkulleri yönetir.

g) Genel kurulun toplantı yerini ve göndemini saptayarak üyelere duyurur.

h) Genel Kurula sunulmak üzere faaliyet raporunu ve geçmiş yıl kat’i hesap-larını hazırlar ve bunları denetim kurulu raporu ile, genel kurul toplantısında üyelerin bilgisine getirir.

i) Dernek Tüzüğünün ve mevzuatının kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

Denetleme Kurulu
Madde 19- Denetleme Kurulu, Genel Kurulca seçilen üç asıl ve iki yedek üye-den oluşur. Asıl üyeliklerde boşalma olması halinde, yedek üye üyeliğe çağırılırlar. Denetleme Kurulu, Genel Kurul toplantısı sonrası yapacağı ilk toplantıda başkanını seçer.
Denetleme Kurulu, mevzuat çerçevesinde Derneğin iç denetimini yapar. En az yılda bir kez, Dernek faaliyetlerinin mevzuat ve Tüzük hükümlerine uygunluğunu, Ge-nel Kurul kararlarının uygulanıp uygulanmadığını, gelir-gider hesaplarını ve işlemleri-ni, Dernek kayıt ve defterleri ile varlıklarını denetler. Denetleme sonuçlarını, Denetle-me Kurulu Karar Defterine yazar ve bir raporla Yönetim Kuruluna ve toplandığında Genel Kurula sunar. Bu raporlar, Genel Kurul olağan toplantısından en az 15 gün ön-ce, Yönetim Kurulunun çalışma raporuna eklenerek üyelere gönderilir.
Denetleme Kurulu, denetleme sonuçlarına göre, Genel Kurulun olağanüstü top-lantıya çağırılmasını gerekli görürse, bu görüşünü yazılı olarak Yönetim Kuruluna bil-dirir. Yönetim Kurulu, bu isteğe uyarak Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırmak zorundadır.
Denetleme kurulu üyelerinin yarıdan fazlasının istifası halinde, genel kurul, yöne-tim kurulunca olağanüstü toplantıya çağrılarak yeni denetleme kurulu seçilir.

Disiplin Kurulu
Madde 20- Disiplin Kurulu, Genel Kurulca seçilen üç asıl ve iki yedek üyeden oluşur. Kurul, ilk toplantısında başkanını seçer. Asıl üyeliklerde boşalma olması halin-de, yedek üye Disiplin Kurulu asil üyeliğine çağrılır.
Disiplin Kurulu, Tüzük hükümlerine aykırı hareket eden, derneğin onuru ile bağ-daşmayan eylemlerde bulunan üyelere verilecek cezaları belirlemek ve bu cezalarını Yönetim Kuruluna önermekle görevlidir.
Disiplin Kurulu, kendisine getirilen konuda, ilgili üyenin yazılı veya sözlü savun-masını ister. Bu istek, üyeye bir mektupla duyurulur. Dernekte kayıtlı adrese duyuru yapılamadığında, savunma isteği, Dernek merkezinde bir hafta süreyle ilân edilerek ilgiliye duyurulur. Bu duyuru kesindir. Üye yine savunmasını yapmazsa, Disiplin Kuru-lu toplayacağı bilgilere dayanarak kararını verir ve Yönetim Kuruluna önerir. Kendisine Yönetim Kurulunca disiplin cezası verilen üye bu karar hakkında Genel Kurula itiraz edebilir. Üyelikten çıkartılma kararı Yönetim Kurulunca verilir. İtiraz halinde nihai onay Genel Kurulca verilir.
Disiplin Kurulu üyelerinin yarısından fazlasının istifası halinde, yönetim kurulunca genel kurul olağanüstü toplantıya çağrılır. Ve yeni onur kurulu seçilir.

Disiplin Cezaları
Madde 21- Disiplin Kurulunca önerilecek cezalar şunlardır:
Hiçbir hukiki neden veya yönetim kurulunca kabul edilebilir mazaretleri bulun-madığı halde, Derneğe aidatını yönetim kurulunun istemi üzerine ödemeyen aslı üyeler ve tüzük kurallarına ve Derneğin amaçlarına aykırı veya Derneğin saygınlık ve onurunu yıpratıcı eylem ve hareketlerde bulunan, Dernek içindeki uyum ve düzeni bozmaya çalışan, namus ve onur kırıcı suçlardan dolayı hüküm giyen veya diğer herhangi bir şekilde durumu, Cumhuriyet Meclisi Dernekler ve Birlikler yasasına veya onun yerine geçecek bir başka yasaya aykırı olduğu görü-len, Asli, Doğal ve Onursal üyeler hakkında, Yönetim Kurlu’nun veya asli üyelerin yarısından fazlasının yazılı teklifi ve Disiplin Kurulu’nun kararı ile aşağıdaki ceza-lar uygulanır.

a) Uyarma: Üyenin belli bir konuda yazılı olarak dikkatinin çekilmesidir.
b) Kınama: Üyenin uygun olmayan davranışlarının kınanmasıdır. Kınama cezası, duyuru panosuna asılmak suretiyle uygulanır.
c) Üç günden üç aya kadar birlik lokaline ve toplantısına girmekten men ve dernek faaliyetlerinden uzaklaştırma.
d) Üyelikten Çıkarma: Üyelik hakkının kaldırılmasıdır.
Disiplin Kurulu, bir üye için aynı cezaya iki kereden fazla öneremez. Disiplin ceza-larında hangi cezanın verileceği Yönetim Kurulunca kararlaştırılır.
Organlara Seçilenlerin İdareye Bildirilmesi
Madde 22- Genel Kurulca yapılan seçimi izleyen 30 gün içinde, Yönetim, Denet-leme ve Disiplin Kurullarına seçilen asıl ve yedek üyelerin ad ve soyadları ile kimlik kartı numaraları, Kaymakamlığa bir yazı ile bildirilir.
Dernek Gelirleri
Madde 23- Derneğin gelir kaynakları şunlardır:
a) Giriş aidatı olmayıp, üyelik aidatı yıllık 10 dolar karşılığı olan Türk Lirası’dır.
b) Yayın gelirleri,
c) Bağışlar ve yardımlar,
d) Yönetim Kurulu’nca düzenlenecek konferans, sempozyum, balo, tiyatro, kon-ser, ve benzeri sosyal faaliyetlerden elde edilecek gelir ve lokal gelirleri.

e) Proje ve rapor çalışmalarından elde edilecek gelirler.

f) Devlet’ten veya resmi başka Kurum, Kuruluşlardan alınacak katkılar.

g) Diğer gelirler.
Gelir ve Giderlerde Usul
Madde 24- Derneğin hesap dönemi Mayıs ayında başlar, Nisan ayının son günü sona erer. Hesap dönemi bir yılıktır.
Derneğin gelirleri alındı belgesi ile toplanır ve giderler harcama belgesi ile yapılır. Derneğin gelirlerinin bankalar aracılığı ile toplanması halinde banka tarafından düzen-lenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Alındı belgeleri ve harcama belgelerinin saklama süresi beş yıldır.
Derneğin gelirlerinin toplanmasında kullanılacak alındı belgeleri Yönetim Kurulu ka-rarı ile bastırılır. Derneğin gelirlerini toplayacak kişiler Yönetim Kurulu kararıyla belir-lenir.

Derneğin harcamaları, bütçe ödenekleri içerisinde Yönetim Kurulu kararıyla yapılır. Sayman Üye tarafından altı ayda bir düzenlenecek gelir ve giderlerle ilgili hesap özetleri Yönetim Kurulunca incelenir.
Derneğin gelirleri, Derneğin adına Yönetim Kurulunun belirleyeceği bankalarda açılacak hesaplara yatırılır. Derneğin banka hesaplarından para çekebilmek için, yet-kili en az iki kişinin birlikte imzası gerekir.
Derneğin para ve mallarının kullanılmasına ve korunmasına ilişkin esas ve usuller, Yönetim Kurulunca belirlenir.
Derneğin Borçlanma Usulleri
Madde 25- Dernek, kişi veya kurumlara borçlanabilir. Ancak, ne amaçla, ne kadar borçlanılacağı ve geri ödeme koşullarının nasıl olacağı vb. konuların Genel Kurulda görüşülerek kabul edilmesi ve Yönetim Kuruluna yetki vermesi gereklidir.
Derneğin Defterleri ve Kayıtları
Madde 26- Dernek, kanun ve yönetmeliklerde belirtilen defterleri tutar.
Tüzük Değişikliği
Madde 27- Tüzük değişikliği Genel Kurul kararıyla yapılır. Tüzük değişikliği, ancak Genel Kurul gündeminde yer alıyorsa veya derneğe kayıtlı üyelerin yarısının yazılı is-teği üzerine gündeme alınmışsa görüşülebilir. Tüzük değişikliğine karar verme yeter sayısı, toplantıda hazır bulunan üyelerin “2/3” dür.
Derneğin Feshi ve Tasfiyesi
Madde 28- Dernek Genel Kurulu tarafından Derneğin feshine karar verilebilmesi için toplantı yeter sayısı, Tüzüğe göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin üçte ikisidir.
İlk toplantıda yukarıdaki çoğunluk sağlanamazsa, kanun ve Tüzükte belirtilen esaslara göre üyeler ikinci toplantıya çağırılır. Bu çağrı üzerine toplanacak Genel Ku-rulda, üye sayısı Yönetim ve Denetim Kurulu üye sayısının iki katından az olmamak kaydıyla fesih konusu görüşülebilir. Ancak fesih kararının, her halükârda, toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile verilmesi zorunludur. Genel Kurulca fesih kararı verilirse, mevzuata uygun olarak Derneğin mal, para ve haklarının tasfiyesi iş-lemlerini tamamlamakla yetkili, üç kişilik bir Tasfiye Kurulu görevlendirilir.
Derneğin feshi hakkındaki karar, Yönetim Kurulunca beş gün içinde Kayma-kamlığa yazılı olarak bildirilir.
Fesih halinde, Derneğin bütün mal, para ve hakları, Kıbrıs Türk Ekonomi Kuru-mu adında kurulacak bir Vakfa intikal eder.
Bildiri Yayınlama
Madde 29- Derneğin adına bildiri yayınlama konusunda Yönetim Kurulu yetkili-dir.
Bu Tüzükte Hüküm Bulunmayan Haller
Madde 30- Bu tüzükte hüküm bulunmayan hallerde, Dernekler ve Birlikler Ka-nunu ile ilgili mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri veya bu mevzuatın yerine ge-çecek olan yeni yasa hükümleri uygulanır.